Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach

PDF verzia

Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len "TUKE”) v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a podľa § 49 ods. 4 písm. e) štatútu TUKE schválil tento Ubytovací poriadok TUKE ako vnútorný predpis univerzity:

§ 1 Úvodné ustanovenie

 1. Garantom ubytovacieho poriadku (ďalej len "UP”) TUKE sú Študentské domovy a jedálne TUKE (ďalej len "ŠDaJ”). ŠDaJ sú účelovým zariadením TUKE, ktoré poskytujú stravovanie a ubytovanie pre študentov v zmysle § 98 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
 2. Na ŠDaJ sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa práv akademickej pôdy. Ich poslaním pre účely tohto poriadku je:
  1. poskytovať ubytovanie len študentom denného štúdia na TUKE (výnimku môže udeliť rektor, resp. riaditeľ ŠDaJ),
  2. vytvárať podmienky pre individuálne štúdium a odpočinok študentov.

§ 2 Riadenie ŠDaJ

 1. Za činnosť a prevádzku všetkých ŠDaJ, najmä za vytváranie podmienok na ubytovanie a individuálne štúdium študentov, zodpovedá kvestorovi TUKE v rozsahu určenom Štatútom ŠDaJ riaditeľ ŠDaJ.
 2. Za prevádzku a činnosť jednotlivých študentských domovov (ďalej len "ŠD”) zodpovedajú vedúci ŠD, ktorí sú priamo riadení riaditeľom ŠDaJ. Vedúci ŠD vo svojej činnosti spolupracujú so študentskými radami (ďalej len "ŠR”) ako nezávislými samosprávnymi orgánmi ubytovaných študentov.
 3. ŠR po prerokovaní s riaditeľom ŠDaJ a vedúcimi ŠD zriaďuje študentskú políciu (ďalej len "ŠP”), ktorá pomáha dodržiavať ubytovací poriadok TUKE najmä v neprítomnosti vedúceho ŠD a riadi sa osobitnými stanovami.
 4. Na pôde ŠDaJ nie je dovolená činnosť politických strán a hnutí.

§ 3 Ubytovanie študentov

 1. Ubytovanie v ŠD je poskytované v zmysle Organizačnej smernice pre ubytovanie v ŠDaJ. Organizačnú smernicu je možné meniť na základe konkrétnych podmienok v príslušnom akademickom roku na základe návrhov Ubytovacej komisie TUKE. Návrh na zmenu sa môže vzťahovať na:
  1. ubytovacie kapacity ŠD,
  2. kritériá na prideľovanie ubytovania,
  3. harmonogram ubytovacieho procesu.
 2. Členov ubytovacej komisie menuje a odvoláva rektor TUKE.
 3. Smernicu schvaľuje rektor TUKE a vydáva ju ako záväzný vnútorný predpis.Organizačná smernica je vykonávacím predpisom tohto poriadku.
 4. Na ubytovanie nie je právny nárok.

§ 4 Podmienky poskytovania ubytovania iným osobám

 1. Počas akademického roka v ŠD vo výnimočných prípadoch môžu byť ubytovaní aj študenti z iných vysokých škôl (ďalej len "VŠ”), ostatných foriem štúdia, hostia VŠ a rodinní príslušníci s podmienkou, že nebude obmedzované ubytovanie študentov uvedených v § 1, ods. 2 písm. a) tohto poriadku. O poskytnutí ubytovania v ŠD týmto osobám rozhoduje riaditeľ ŠDaJ, resp. jednotliví vedúci ŠD. Poplatok za ubytovanie stanovuje riaditeľ ŠDaJ v súlade s platnými smernicami.
 2. V prázdninovom období môžu byť v ŠD ubytovaní študenti TUKE a z iných VŠ v rámci výmenných stretnutí, študenti vykonávajúci odbornú prax a exkurziu a iné krátkodobé ubytovania študentov. O poskytnutí ubytovania v prázdninovom období rozhoduje riaditeľ ŠDaJ, prípadne ním poverený zamestnanec.
 3. Najbližší príbuzní študentov (rodičia, manžel, brat, sestra) môžu byť ubytovaní v ŠD aj službu konajúcim vrátnikom, v súlade s ods. 1 tohto paragrafu.

§ 5 Umiestnenie študentov v ŠD

Vedúci ŠD po prerokovaní so ŠR umiestňuje, resp. premiestňuje študentov v ŠD do obývacích priestorov pri rešpektovaní hygienických zásad:
 • ženy a muži sú ubytovaní na poschodiach, prípadne ich častiach v oddelených izbách a bunkách,
 • pre ženy a mužov musia byť zabezpečené samostatné hygienické zariadenia,
 • ak nie je možné zabezpečiť uvedené podmienky, muži a ženy sú ubytovaní v oddelených budovách.

§ 6 Kontrola ubytovacích priestorov

 1. Vedúci ŠD vykonávajú náhodné (námatkové) kontroly ubytovacích priestorov v ŠD.
 2. Vedúci ŠD v spolupráci so ŠR vykonávajú priebežné kontroly ubytovacích priestorov v ŠD podľa možnosti za prítomnosti ubytovaných študentov.
 3. V prípade ohrozenia zdravia ubytovaných študentov alebo ohrozenia majetku v ŠD je vedúci ŠD povinný vykonať kontrolu ubytovacích priestorov v ŠD.
 4. Na všetkých ubytovaných v ŠDaJ sa vzťahujú predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarne predpisy TUKE.

§ 7 Zánik ubytovania

 1. Ubytovanie zaniká:
  1. uplynutím času uvedeného v zmluve o ubytovaní,
  2. ak sa študent bez vážnejšieho dôvodu a ospravedlnenia nenasťahuje do 10 dní od začiatku výučby,
  3. odhlásením ubytovaného študenta zo ŠD,
  4. ukončením štúdia, vylúčením zo štúdia, prestupom na inú vysokú školu,
  5. zrušením ubytovania.
 2. Po skončení inžinierskeho štúdia príslušnej fakulty TUKE študentovi zaniká ubytovanie aj v prípade, že sa prihlási na štúdium na inej fakulte TUKE; výnimku môže udeliť rektor, resp. riaditeľ ŠDaJ.
 3. Po skončení štúdia, zanechaní štúdia, vylúčení zo štúdia, môže zahraničný študent bývať v ŠD počas obdobia vybavovania potrebných náležitostí súvisiacich s jeho odchodom. O ďalšom predĺžení pobytu zahraničných študentov v ŠD rozhoduje na základe ich individuálnych žiadostí vopred prerokovaných s vedúcim ŠD riaditeľ ŠDaJ. Zároveň stanoví poplatok za ubytovanie podľa platného cenníka.
 4. Vedúci ŠD po predchádzajúcom prerokovaní so ŠR môže zrušiť, resp. podmienečne zrušiť ubytovanie v ŠD,ak:
  1. študent porušil ustanovenia Ubytovacieho poriadku TUKE,
  2. študent spáchal prečin alebo trestný čin.
 5. Zrušenie ubytovania oznámi vedúci ŠD študentovi doručením písomného rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu môže študent podať odvolanie riaditeľovi ŠD do 3 dní odo dňa jeho doručenia, ktoré má odkladný účinok.
 6. Študent je povinný vysťahovať sa zo ŠD do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 8 Práva a povinnosti ubytovaných študentov

 1. Ubytovaný študent má právo:
  1. na základné vybavenie pridelenej izby,
  2. prijímať návštevy podľa § 9 tohto poriadku,
  3. používať spoločné priestory ŠD,
  4. predkladať návrhy a pripomienky k otázkam ŠD vedúcemu, resp. riaditeľovi ŠDaJ,
  5. používať predmety spotrebnej elektroniky za mesačný poplatok.
 2. Ubytovaný študent je povinný:
  1. pri nasťahovaní sa do ŠD predložiť občiansky preukaz, zahraničný študent pas alebo povolenie na pobyt, 2 ks fotografie malého formátu,
  2. ubytovať sa výlučne v pridelenej izbe,
  3. udržiavať čistotu a poriadok v pridelenej izbe a v príslušenstve individuálnym upratovaním (samoupratovanie), starať sa o ich vzhľad, dodržiavať poriadok v spoločných zariadeniach ŠD, šetriť elektrickou energiou, vodou a pod.,
  4. platiť poplatok za ubytovanie a jednorazový poplatok na spoločné nezistené škody,
  5. platiť poplatok za chladničku umiestnenú v bunke alebo izbe a za spotrebnú elektroniku,
  6. pri vstupe do ŠD sa preukázať bez vyzvania preukazom ubytovaného študenta,
  7. dodržiavať ustanovenia UP TUKE,
  8. dodržiavať bezpečnostné predpisy a protipožiarne opatrenia,
  9. pri každom aj krátkodobom opustení izby túto uzatvárať na kľúč,
  10. dodržiavať etiku spolunažívania, vzájomného rešpektovania sa a tolerancie k spolubývajúcim a zamestnancom ŠD,
  11. nahradiť škodu, ktorú spôsobil ŠD,
  12. dodržiavať hygienické predpisy, pokyny príslušného dorastového lekára, príslušného úradu verejného zdravotníctva. Ak nariadil lekár umiestnenie študenta do izolačnej izby, nesmie ju bez súhlasu lekára opustiť, ani prijímať návštevy,
  13. dodržiavať zásady používania počítačovej siete vydaných ŠR príslušného ŠD.
 3. Ubytovaným študentom sa zakazuje:
  1. umožniť ubytovanie v ŠD osobám, ktoré nie sú prihlásené na ubytovacom oddelení, resp. u službu konajúceho vrátnika v zmysle § 4 ods. 3 tohto poriadku,
  2. presťahovať sa do inej izby bez súhlasu vedúceho ŠD,
  3. poškodzovať majetok ŠD,
  4. prijímať cudzie návštevy mimo určeného času,
  5. premiestňovať inventár z miestností,
  6. používať alkoholické nápoje v ŠD,
  7. fajčiť v spoločných priestoroch ŠD,
  8. zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu,
  9. prechovávať a chovať zvieratá v ŠD,
  10. robiť zásahy do počítačovej siete, resp. zneužívať počítačovú sieť.
 4. Porušenie zákazu v predchádzajúcom bode môže byť podľa jeho povahy považované za disciplinárny priestupok.
 5. Ubytovaný študent pred vysťahovaním sa zo ŠD je povinný:
  1. odovzdať vyčistenú obývaciu izbu s príslušenstvom, požičaný inventár v pôvodnom stave,
  2. vrátiť kľúče a preukaz ubytovaného študenta na ubytovacom oddelení ŠD,
  3. odhlásiť sa z evidencie na ubytovacom oddelení ŠD.
 6. V prípade nedodržania povinností ustanovených v predchádzajúcom bode má ŠD nárok na úhradu všetkých nákladov spojených s uvedením vysťahovanej a neodovzdanej obývacej izby do pôvodneho stavu.

§ 9 Vnútorný poriadok

 1. Študentský domov sa otvára o 5.00 hodine.
 2. ŠD sa zatvára o 24.00 hodine.
 3. Návštevy možno prijímať:
  1. v priestoroch určených na prijímanie návštev a v spoločných priestoroch v čase od 8.00 do 22.00 hod.,
  2. v izbách so súhlasom spolubývajúceho po predložení osobného preukazu návštevy na vrátnici v čase od 8.00 do 22.00 hod.,
  3. najbližší príbuzní (rodič, súrodenec, manžel) môžu výnimočne navštíviť ubytovaného študenta i mimo návštevných hodín.
 4. Službukonajúci vrátnik je povinný kedykoľvek umožniť vstup do ŠD alebo odchod zo ŠD ubytovaného študenta, resp. ubytovanej osoby, podľa § 4 tohto poriadku po predložení ubytovacieho preukazu aj po zatvorení ŠD.
 5. Nočný kľud v ŠD je stanovený od 22.00 do 6.00 hodiny.

§ 10 Spoločné ubytovanie študentov manželov

 1. Študenti manželia sú ubytovávaní v zmysle Smernice. Organizačnej smernice pre ubytovanie v ŠDaJ.
 2. Spoločné ubytovanie študentov manželov v ŠD možno poskytnúť, ak sú obaja študentmi riadneho denného štúdia, vo výnimočných prípadoch aj manželov, z ktorých jeden nie je študentom. Výška poplatku za ubytovanie manžela, ktorý nie je študentom VŠ, je určená podľa platných smerníc.
 3. Výnimočne môžu byť ubytovaní v ŠDaJ študenti manželia z iných VŠ.
 4. Žiadosť o spoločné ubytovanie v ŠD predkladá jeden z manželov podľa § 3 tohto poriadku.
 5. Spoločné ubytovanie študentov manželov zaniká:
  1. z dôvodov uvedených v § 7 ods.1 tohto poriadku, ktoré nastali u jedného alebo oboch manželov,
  2. ak bolo manželstvo rozvedené, resp. uznané za neplatné.
 6. Podľa možnosti ŠD môžu byť manželské páry s dieťaťom ubytované aj počas prázdninového obdobia.

§11 Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Porušenie UP zo strany ubytovaných študentov TUKE sa rieši ako disciplinárny priestupok v zmysle Disciplinárneho poriadku TUKE pre študentov.
 2. Porušenie UP zo strany zamestnancov ŠDaJ sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom.
 3. AS TUKE má právo zmeniť a doplniť tento Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach.
 4. Ruší sa Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach schválený Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 25.6.2002.
 5. Tento Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v kademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach (xx.yy.2008)
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE
doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE