Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie

Najskôr sa môžete ubytovať 3.9.2014 a najneskôr 30.9.2014

V prípade bezdôvodného neubytovania sa do 30.9. Vám ubytovanie zaniká !!!

Ubytovať sa môžete v čase:

Pondelok - Štvrtok 08:00 - 14:00
Piatok 08:00 - 12:00
Sobota neubytováva sa
Nedeľa neubytováva sa
K ubytovanie je potrebné:
 • občianský preukaz
 • index alebo potvrdenie o návšteve školy
 • doklad o zaplatení bytného za 3 mesiace (sept.okt.nov.)
Platba za ubytovanie:

Suma za mesiace september, október a november je 154,00€ (nie TUKE študenti 216,00€). Uvedenú sumu je potrebné uhradiť iba cez účet v septembri aspoň 3 dni pred ubytovaním.

Suma za 3 mesiace (napr. december, január, február) je 171,00€ (nie TUKE študenti 240,00€). Úhradu zadávajte prosím tak, aby 15.-dňa už boli peniaze na našom účte, nakoľko po tomto termíne účtujeme poplatok za omeškanie vo výške 0,50€/deň.

Kompletný cenník ubytovania môžete nájsť na oficiálnej stránke ŠDTU.


POVINNÉ ÚDAJE OD 1.2.2014

Názov účtu IBAN BIC/SWIFT
Bežný účet - ubytovanie SK97 8180 0000 0070 0008 4912 SPSRSKBAXXX
Sankcia a iné poplatky SK25 8180 0000 0070 0008 4947 SPSRSKBAXXX

Iné poplatky a sankcie

písomné napomenutie 10€
podmienečné vylúčenie 20€
vylúčenie 30€
strata(poškodenie štítku) na kľúče 2€
predčasné ukončenie ubytovania 10€ za každý aj začatý mesiac o ktorý je skrátená doba ubytovania

Upozornenie!

Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dohodnutú dobu od septembra do júna, výlučne bez prerušenia alebo skrátenia dohodnutej doby ubytovania. V prípade porušenia zmluvných podmienok a ukončenia ubytovania predčasne, strácate 50 bodov v bodovacom systéme pre získanie ubytovania v ďalšom ak. roku.

Uvedené sa netýka študentov končiacich ročníkov.


Odhlásenie sa z ubytovania

Študent pri odhlásení sa z ubytovania je povinný :
 • vyzdvihnúť si tlačivko "Odchodka z domova" na ubytov. odd.
 • upratať izbu a dať ju do pôvodného stavu (vzniknuté nedostatky opraviť, premaľovať , príp. nahradiť)
 • požiadať upratovačku o prekontrolovanie izby a o podpisanie odchodky
 • vymeniť v práčovni posteľnú bielizeň za čistú
 • na ubytovaci oddelenie následne doniesť :
  • Vyplnené tlačivo odchodky (potvrdené upratovačkou)
  • Ubytovací preukaz
  • Kľúč od izby s visačkou
  • Čisté posteľné prádlo
  • Doklad o úhrade platby za ubytovanie