Pages

Create Page

Showing 1-6 of 6 items.
#IDTitleSlugContentMeta Description 
  
16Študentská rada FUstudentska-rada-FU<p>Obsah pripravujeme ...</p>Študentská rada
25Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovaniepokyny-pre-tudentov-ktorym-bolo-pridelene-ubytovanie<p><strong>Najskôr sa môžete ubytovať 3.9.2014 a najneskôr 30.9.2014</strong></p>
<p>V prípade bezdôvodného neubytovania sa do 30.9. Vám ubytovanie zaniká !!!</p>
<p><strong>Ubytovať sa môžete v čase:</strong><br>
</p>
<table class="table table-condensed table-bordered">
<tbody>
<tr>
<td>Pondelok - Štvrtok
</td>
<td>08:00 - 14:00
</td>
</tr>
<tr>
<td>Piatok
</td>
<td>08:00 - 12:00
</td>
</tr>
<tr>
<td>Sobota
</td>
<td>neubytováva sa
</td>
</tr>
<tr>
<td>Nedeľa
</td>
<td>neubytováva sa
</td>
</tr>
</tbody>
</table><strong>K ubytovanie je potrebné:</strong>
<ul>
<li> občianský preukaz</li>
<li> index alebo potvrdenie o návšteve školy</li>
<li> doklad o zaplatení bytného za 3 mesiace (sept.okt.nov.)</li>
</ul><strong>Platba za ubytovanie:</strong>
<p>Suma za mesiace september, október a november je <strong>154,00€ </strong><i>(nie TUKE študenti <strong>216,00€</strong>)</i>. Uvedenú sumu je potrebné uhradiť iba <strong>cez účet</strong> v septembri aspoň 3 dni pred ubytovaním.<br>
</p>
<p>Suma za 3 mesiace (napr. december, január, február) je <strong>171,00€ </strong><i>(nie TUKE študenti <strong>240,00€</strong>)</i>. Úhradu zadávajte prosím tak, aby 15.-dňa už boli peniaze na našom účte, nakoľko po tomto termíne účtujeme poplatok za omeškanie vo výške <strong>0,50€/deň</strong>.
</p>Kompletný cenník ubytovania môžete nájsť na <a href="http://www.tuke.sk/sdtu">oficiálnej stránke ŠDTU</a>.
<p><br>
</p>
<p><strong>POVINNÉ ÚDAJE OD 1.2.2014</strong>
</p>
<table class="table table-condensed table-bordered">
<tbody>
<tr>
<td>Názov účtu
</td>
<td>IBAN
</td>
<td>BIC/SWIFT
</td>
</tr>
<tr>
<td>Bežný účet - ubytovanie
</td>
<td>SK97 8180 0000 0070 0008 4912
</td>
<td>SPSRSKBAXXX
</td>
</tr>
<tr>
<td>Sankcia a iné poplatky
</td>
<td>SK25 8180 0000 0070 0008 4947
</td>
<td>SPSRSKBAXXX
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Iné poplatky a sankcie</h3>
<table class="table table-condensed table-bordered">
<tbody>
<tr>
<td>písomné napomenutie
</td>
<td><strong>10€</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>podmienečné vylúčenie
</td>
<td><strong>20€</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>vylúčenie
</td>
<td><strong>30€</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>strata(poškodenie štítku) na kľúče
</td>
<td><strong>2€</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>predčasné ukončenie ubytovania
</td>
<td><strong>10€</strong> za každý aj začatý mesiac o ktorý je skrátená doba ubytovania
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Upozornenie!</h4>Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dohodnutú dobu <strong>od septembra do júna</strong>, výlučne bez prerušenia alebo skrátenia dohodnutej doby ubytovania. V prípade porušenia zmluvných podmienok a ukončenia ubytovania predčasne, strácate <strong>50 bodov</strong> v bodovacom systéme pre získanie ubytovania v ďalšom ak. roku.
<p>Uvedené sa netýka študentov končiacich ročníkov.
</p>
<hr class="dash">
<h3>Odhlásenie sa z ubytovania</h3><strong>Študent pri odhlásení sa z ubytovania je povinný :</strong>
<ul>
<li> vyzdvihnúť si tlačivko "Odchodka z domova" na ubytov. odd.</li>
<li> upratať izbu a dať ju do pôvodného stavu (vzniknuté nedostatky opraviť, premaľovať , príp. nahradiť)</li>
<li> požiadať upratovačku o prekontrolovanie izby a o podpisanie odchodky</li>
<li> vymeniť v práčovni posteľnú bielizeň za čistú</li>
<li> <strong>na ubytovaci oddelenie následne doniesť :</strong>
<ul>
<li> Vyplnené tlačivo odchodky (potvrdené upratovačkou)</li>
<li> Ubytovací preukaz</li>
<li> Kľúč od izby s visačkou</li>
<li> Čisté posteľné prádlo</li>
<li> Doklad o úhrade platby za ubytovanie</li>
</ul></li>
</ul>
Pokyny pre študentov
34Zmluva o ubytovanízmluva-o-ubytovani<p>Základné body zmluvy, ktorú je každý študent povinný podpísať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno je pre ubytovacie oddelenie a druhé ostáva študentovi.
</p>
<ol>
<li> Študentské domovy na základe žiadosti a zhodnotenia kritérií pre poskytnutie ubytovanie uvedených v Organizačnej smernici pre ubytovanie v ŠD TU poskytujú v príslušnom akademickom roku ubytovanie na dobu od 05.09 do 30.06 výlučne bez prerušenia, alebo skrátenia dohodnutej doby ubytovania v ŠD.<br>
ŠD a izby sa môžu počas doby ubytovania z podnetu ubytovateľa zmeniť. V takom prípade sa uzatvorí nová zmluva.<br>
<strong>Výnimka na skrátenie dohodnutej doby ubytovania sa poskytuje:</strong>
<ul>
<li> študentom končiacich ročníkov, kde končí doba ubytovania do 3 dní od ukončenia štátnej záverečnej skúšky,</li>
<li> pri odstúpení od zmluvy v zmysle bodov 5 a 6 ,</li>
<li> pri ukončení ubytovania zo závažných zdravotných dôvodov,</li>
<li> pri prerušení a predčasnom ukončení štúdia.</li>
</ul></li>
<li> Cena za ubytovanie ja stanovená podľa platného cenníka za ubytovanie v ŠD. Za oneskorené platby ubytovateľ účtuje poplatok za omeškanie vo výške 0,50 € za každý začatý deň. Pri predčasnom ukončení ubytovania ubytovateľ zálohu za nezistené škody ani bytné nevracia.<br>
<strong>Spôsob platieb:</strong>
<ul>
<li> september - študent aj v prípade neskoršieho nástupu uhrádza ubytovanie za celý mesiac, avšak len vo výške 70% stanovenej mesačnej platby. Táto stanovená cena platí aj pre študentov, ktorí neprerušili ubytovanie,</li>
<li> štvrťročné platby - uhrádzajú sa do 15. dňa v prvom mesiaci príslušného štvrťroka,</li>
<li> mesačné platby - úhrada za ubytovanie do 15. dňa v mesiaci, tieto platby je potrebné vopred dohodnúť s príslušným ubyt. oddelením ŠD.</li>
</ul><strong>Iné poplatky:</strong>
<ul>
<li> strata (poškodenie) štítku na kľúče: 1,60 €,</li>
<li> strata ubytovacieho preukazu: 1,60 €.</li>
</ul></li>
<li> Ubytovateľ odovzdá ubytovanému priestory na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie v zmysle Ubytovacieho poriadku ŠD TU a vydá ubytovací preukaz.</li>
<li> Ubytovaný sa zaväzuje:
<ol>
<li type="a"> na začiatku ubytovania prevziať pridelenú izbu a zistené nedostatky ihneď nahlásiť na ubytovacie oddelenie,</li>
<li type="a"> počas ubytovania zabezpečovať samoupratovanie a udržiavať izbu a ostatné užívané priestory v čistote,</li>
<li type="a"> prihlásiť vlastné elektrospotrebiče s príkonom nad 200 W a výpočtovú techniku (aj keď má menší príkon) na ubytovacom odd. ŠD,</li>
<li type="a"> po skončení ubytovania izbu riadne odovzdať v pôvodnom stave (prihliada sa na bežné opotrebovanie). Pri zistených škodách tieto na vlastné náklady odstrániť,</li>
<li type="a"> neuplatňovať nárok na náhradu škody za veci vnesené do ŠD,</li>
<li type="a"> vyplatiť celú sumu za dohodnutú dobu ubytovania v štvrťročných, resp. mesačných splátkach v určených termínoch bankovým prevodom na účet ŠDaJ, číslo účtu - 7000084912/8180 variabilný symbol je číslo tejto zmluvy,</li>
<li type="a"> zaplatiť jednorazový poplatok za „nezistené škody" v zmysle platného cenníka na účet ŠDaJ, číslo účtu - 7000084947 /8180 variabilný symbol je číslo zmluvy,</li>
<li type="a"> nepoužívať elektrické variče a spotrebiče s príkonom nad 500 W na izbách,</li>
<li type="a"> dodržiavať zásady uvedené v Ubytovacom poriadku ŠD TU,</li>
<li type="a"> súhlasiť s prípadným zvýšením resp. znížením počtu osôb na izbe,</li>
<li type="a"> v prípade porušenia UP súhlasiť s upovedomením rodičov o tomto priestupku.</li>
</ol></li>
<li> Ubytovateľ a ubytovaný si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť, ak druhá strana nedodržuje podmienky uvedené v tejto zmluve a v Ubytovacom poriadku ŠD TU.</li>
<li> Ubytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch:
<ol>
<li type="a"> vyššieho záujmu (organizovanie veľkých kolektívnych podujatí),</li>
<li type="a"> mimoriadnych udalostí (živelná pohroma, havárie tech. zariadení...),</li>
<li type="a"> ak sa nedá zabezpečiť základný ubytovací štandard (teplo, voda, el. energia....).</li>
</ol></li>
<li> Zástupca ubytovateľa je oprávnený kedykoľvek na vstup do izby ubytovaného za účelom kontroly užívania pridelenej izby v súlade s touto zmluvou.</li>
<li> Dňom odstúpenia od zmluvy končí platnosť zmluvy a ubytovania.</li>
<li> Platnosť zmluvy je podľa termínov uvedených v bode 1 tejto zmluvy. Do tohto termínu ubytovaný odovzdá izbu ubytovateľovi. Prípadne dlhšie skúškové obdobie na tej ktorej fakulte nezakladá nárok na predlženie ubytovania v zmysle tejto zmluvy. Pre ubytovanie od 2.7. do 3.9. v zmysle Organizačnej smernice o ubytovaní platia osobitné predpisy. Informácie podá ubytovacie oddelenie ŠD.</li>
<li> Na nedodržanie zmluvných podmienok zo strany ubytovaného bude ubytovateľ prihliadať pri rozhodovaní o poskytnutí ubytovania v ďalšom ak. roku.</li>
<li> Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží ubytovaný a druhý ubytovateľ.</li>
<li> Zmluvu za ubytovateľa podpisuje vedúca študentského domova.</li>
<li> Podpisom tejto zmluvy dáva ubytovaný v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas Technickej univerzite v Košiciach (študentskému domovu) na poskytnutie svojich osobných údajov v potrebnom rozsahu tretím osobám za účelom náhrady (vymáhania) škody vzniknutej ubytovateľovi porušením povinnosti ubytovaným vyplyvajúcich z tohto zmluvného vzťahu.</li>
</ol>
Zmluva o ubytovaní
43Smernice pre ubytovaniesmernice-pre-ubytovanie<p><a href="/frontend/web/uploads/page/55fae7a1b7d29.pdf">PDF verzia</a><br></p><p>Študent potrebuje pre ubytovanie získať <strong>138 bodov.</strong></p><h4> Študent má k dispozicií max. 200b:</h4><ul> <li> max. 100b za vzdialenosť (1b/km)</li> <li> max. 100b za prospech (podľa váženého priemeru)</li></ul><h4> Pri nástupe do 1 ročníka (Bc., Ing):</h4><ul> <li> 1 roč. Bc. Štúdia max. 70b za prospech (automaticky)</li> <li> 1 roč. Ing. Štúdia max 100b za prospech</li></ul><h4> Končiaci študenti (Bc. a Ing.):</h4><ul> <li> Končiacim Bc. študentom max. 30b</li> <li> Končiacim Ing. študentom max. 30b</li></ul><h4> Výnimky a špeciálne body navyše:</h4><ul> <li> Členstvo - max. 50b (akademický senát, ŠR, ŠP )</li> <li> Členstvo - max. 20b (BEST, IAESTE, IFMMS)</li></ul><h4> Disciplinárne priestupky a pochvaly:</h4><ul> <li> Pochvala - max. 50b</li> <li> Disciplinárny priestupok - max. -50b</li></ul>Smernice pre ubytovanie
52Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach ubytovaci-poriadok-technickej-univerzity-v-koiciach<p><a href="/frontend/web/uploads/page/55fae61d66b03.pdf">PDF verzia</a><br></p><p>Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len "TUKE”) v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a podľa § 49 ods. 4 písm. e) štatútu TUKE schválil tento Ubytovací poriadok TUKE ako vnútorný predpis univerzity:</p><h4>§ 1 Úvodné ustanovenie</h4><ol> <li> Garantom ubytovacieho poriadku (ďalej len "UP”) TUKE sú Študentské domovy a jedálne TUKE (ďalej len "ŠDaJ”). ŠDaJ sú účelovým zariadením TUKE, ktoré poskytujú stravovanie a ubytovanie pre študentov v zmysle § 98 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").</li> <li> Na ŠDaJ sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa práv akademickej pôdy. Ich poslaním pre účely tohto poriadku je: <ol> <li type="a"> poskytovať ubytovanie len študentom denného štúdia na TUKE (výnimku môže udeliť rektor, resp. riaditeľ ŠDaJ),</li> <li type="a"> vytvárať podmienky pre individuálne štúdium a odpočinok študentov.</li> </ol></li></ol><h4>§ 2 Riadenie ŠDaJ</h4><ol> <li> Za činnosť a prevádzku všetkých ŠDaJ, najmä za vytváranie podmienok na ubytovanie a individuálne štúdium študentov, zodpovedá kvestorovi TUKE v rozsahu určenom Štatútom ŠDaJ riaditeľ ŠDaJ.</li> <li> Za prevádzku a činnosť jednotlivých študentských domovov (ďalej len "ŠD”) zodpovedajú vedúci ŠD, ktorí sú priamo riadení riaditeľom ŠDaJ. Vedúci ŠD vo svojej činnosti spolupracujú so študentskými radami (ďalej len "ŠR”) ako nezávislými samosprávnymi orgánmi ubytovaných študentov.</li> <li> ŠR po prerokovaní s riaditeľom ŠDaJ a vedúcimi ŠD zriaďuje študentskú políciu (ďalej len "ŠP”), ktorá pomáha dodržiavať ubytovací poriadok TUKE najmä v neprítomnosti vedúceho ŠD a riadi sa osobitnými stanovami.</li> <li> Na pôde ŠDaJ nie je dovolená činnosť politických strán a hnutí.</li></ol><h4>§ 3 Ubytovanie študentov</h4><ol> <li> Ubytovanie v ŠD je poskytované v zmysle Organizačnej smernice pre ubytovanie v ŠDaJ. Organizačnú smernicu je možné meniť na základe konkrétnych podmienok v príslušnom akademickom roku na základe návrhov Ubytovacej komisie TUKE. Návrh na zmenu sa môže vzťahovať na: <ol type="a"> <li type="a"> ubytovacie kapacity ŠD,</li> <li type="a"> kritériá na prideľovanie ubytovania,</li> <li type="a"> harmonogram ubytovacieho procesu.</li> </ol></li> <li> Členov ubytovacej komisie menuje a odvoláva rektor TUKE.</li> <li> Smernicu schvaľuje rektor TUKE a vydáva ju ako záväzný vnútorný predpis.Organizačná smernica je vykonávacím predpisom tohto poriadku.</li> <li> Na ubytovanie nie je právny nárok.</li></ol><h4>§ 4 Podmienky poskytovania ubytovania iným osobám</h4><ol> <li> Počas akademického roka v ŠD vo výnimočných prípadoch môžu byť ubytovaní aj študenti z iných vysokých škôl (ďalej len "VŠ”), ostatných foriem štúdia, hostia VŠ a rodinní príslušníci s podmienkou, že nebude obmedzované ubytovanie študentov uvedených v § 1, ods. 2 písm. a) tohto poriadku. O poskytnutí ubytovania v ŠD týmto osobám rozhoduje riaditeľ ŠDaJ, resp. jednotliví vedúci ŠD. Poplatok za ubytovanie stanovuje riaditeľ ŠDaJ v súlade s platnými smernicami.</li> <li> V prázdninovom období môžu byť v ŠD ubytovaní študenti TUKE a z iných VŠ v rámci výmenných stretnutí, študenti vykonávajúci odbornú prax a exkurziu a iné krátkodobé ubytovania študentov. O poskytnutí ubytovania v prázdninovom období rozhoduje riaditeľ ŠDaJ, prípadne ním poverený zamestnanec.</li> <li> Najbližší príbuzní študentov (rodičia, manžel, brat, sestra) môžu byť ubytovaní v ŠD aj službu konajúcim vrátnikom, v súlade s ods. 1 tohto paragrafu.</li></ol><h4>§ 5 Umiestnenie študentov v ŠD</h4>Vedúci ŠD po prerokovaní so ŠR umiestňuje, resp. premiestňuje študentov v ŠD do obývacích priestorov pri rešpektovaní hygienických zásad:<ul> <li> ženy a muži sú ubytovaní na poschodiach, prípadne ich častiach v oddelených izbách a bunkách,</li> <li> pre ženy a mužov musia byť zabezpečené samostatné hygienické zariadenia,</li> <li> ak nie je možné zabezpečiť uvedené podmienky, muži a ženy sú ubytovaní v oddelených budovách.</li></ul><h4>§ 6 Kontrola ubytovacích priestorov</h4><ol> <li> Vedúci ŠD vykonávajú náhodné (námatkové) kontroly ubytovacích priestorov v ŠD.</li> <li> Vedúci ŠD v spolupráci so ŠR vykonávajú priebežné kontroly ubytovacích priestorov v ŠD podľa možnosti za prítomnosti ubytovaných študentov.</li> <li> V prípade ohrozenia zdravia ubytovaných študentov alebo ohrozenia majetku v ŠD je vedúci ŠD povinný vykonať kontrolu ubytovacích priestorov v ŠD.</li> <li> Na všetkých ubytovaných v ŠDaJ sa vzťahujú predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarne predpisy TUKE.</li></ol><h4>§ 7 Zánik ubytovania</h4><ol> <li> Ubytovanie zaniká: <ol> <li type="a"> uplynutím času uvedeného v zmluve o ubytovaní,</li> <li type="a"> ak sa študent bez vážnejšieho dôvodu a ospravedlnenia nenasťahuje do 10 dní od začiatku výučby,</li> <li type="a"> odhlásením ubytovaného študenta zo ŠD,</li> <li type="a"> ukončením štúdia, vylúčením zo štúdia, prestupom na inú vysokú školu,</li> <li type="a"> zrušením ubytovania.</li> </ol></li> <li> Po skončení inžinierskeho štúdia príslušnej fakulty TUKE študentovi zaniká ubytovanie aj v prípade, že sa prihlási na štúdium na inej fakulte TUKE; výnimku môže udeliť rektor, resp. riaditeľ ŠDaJ.</li> <li> Po skončení štúdia, zanechaní štúdia, vylúčení zo štúdia, môže zahraničný študent bývať v ŠD počas obdobia vybavovania potrebných náležitostí súvisiacich s jeho odchodom. O ďalšom predĺžení pobytu zahraničných študentov v ŠD rozhoduje na základe ich individuálnych žiadostí vopred prerokovaných s vedúcim ŠD riaditeľ ŠDaJ. Zároveň stanoví poplatok za ubytovanie podľa platného cenníka.</li> <li> Vedúci ŠD po predchádzajúcom prerokovaní so ŠR môže zrušiť, resp. podmienečne zrušiť ubytovanie v ŠD,ak: <ol> <li type="a"> študent porušil ustanovenia Ubytovacieho poriadku TUKE,</li> <li type="a"> študent spáchal prečin alebo trestný čin.</li> </ol></li> <li> Zrušenie ubytovania oznámi vedúci ŠD študentovi doručením písomného rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu môže študent podať odvolanie riaditeľovi ŠD do 3 dní odo dňa jeho doručenia, ktoré má odkladný účinok.</li> <li> Študent je povinný vysťahovať sa zo ŠD do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.</li></ol><h4>§ 8 Práva a povinnosti ubytovaných študentov</h4><ol> <li> Ubytovaný študent má právo: <ol> <li type="a"> na základné vybavenie pridelenej izby,</li> <li type="a"> prijímať návštevy podľa § 9 tohto poriadku,</li> <li type="a"> používať spoločné priestory ŠD,</li> <li type="a"> predkladať návrhy a pripomienky k otázkam ŠD vedúcemu, resp. riaditeľovi ŠDaJ,</li> <li type="a"> používať predmety spotrebnej elektroniky za mesačný poplatok.</li> </ol></li> <li> Ubytovaný študent je povinný: <ol> <li type="a"> pri nasťahovaní sa do ŠD predložiť občiansky preukaz, zahraničný študent pas alebo povolenie na pobyt, 2 ks fotografie malého formátu,</li> <li type="a"> ubytovať sa výlučne v pridelenej izbe,</li> <li type="a"> udržiavať čistotu a poriadok v pridelenej izbe a v príslušenstve individuálnym upratovaním (samoupratovanie), starať sa o ich vzhľad, dodržiavať poriadok v spoločných zariadeniach ŠD, šetriť elektrickou energiou, vodou a pod.,</li> <li type="a"> platiť poplatok za ubytovanie a jednorazový poplatok na spoločné nezistené škody,</li> <li type="a"> platiť poplatok za chladničku umiestnenú v bunke alebo izbe a za spotrebnú elektroniku,</li> <li type="a"> pri vstupe do ŠD sa preukázať bez vyzvania preukazom ubytovaného študenta,</li> <li type="a"> dodržiavať ustanovenia UP TUKE,</li> <li type="a"> dodržiavať bezpečnostné predpisy a protipožiarne opatrenia,</li> <li type="a"> pri každom aj krátkodobom opustení izby túto uzatvárať na kľúč,</li> <li type="a"> dodržiavať etiku spolunažívania, vzájomného rešpektovania sa a tolerancie k spolubývajúcim a zamestnancom ŠD,</li> <li type="a"> nahradiť škodu, ktorú spôsobil ŠD,</li> <li type="a"> dodržiavať hygienické predpisy, pokyny príslušného dorastového lekára, príslušného úradu verejného zdravotníctva. Ak nariadil lekár umiestnenie študenta do izolačnej izby, nesmie ju bez súhlasu lekára opustiť, ani prijímať návštevy,</li> <li type="a"> dodržiavať zásady používania počítačovej siete vydaných ŠR príslušného ŠD.</li> </ol></li> <li> Ubytovaným študentom sa zakazuje: <ol> <li type="a"> umožniť ubytovanie v ŠD osobám, ktoré nie sú prihlásené na ubytovacom oddelení, resp. u službu konajúceho vrátnika v zmysle § 4 ods. 3 tohto poriadku,</li> <li type="a"> presťahovať sa do inej izby bez súhlasu vedúceho ŠD,</li> <li type="a"> poškodzovať majetok ŠD,</li> <li type="a"> prijímať cudzie návštevy mimo určeného času,</li> <li type="a"> premiestňovať inventár z miestností,</li> <li type="a"> používať alkoholické nápoje v ŠD,</li> <li type="a"> fajčiť v spoločných priestoroch ŠD,</li> <li type="a"> zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu,</li> <li type="a"> prechovávať a chovať zvieratá v ŠD,</li> <li type="a"> robiť zásahy do počítačovej siete, resp. zneužívať počítačovú sieť.</li> </ol></li> <li> Porušenie zákazu v predchádzajúcom bode môže byť podľa jeho povahy považované za disciplinárny priestupok.</li> <li> Ubytovaný študent pred vysťahovaním sa zo ŠD je povinný: <ol> <li type="a"> odovzdať vyčistenú obývaciu izbu s príslušenstvom, požičaný inventár v pôvodnom stave,</li> <li type="a"> vrátiť kľúče a preukaz ubytovaného študenta na ubytovacom oddelení ŠD,</li> <li type="a"> odhlásiť sa z evidencie na ubytovacom oddelení ŠD.</li> </ol></li> <li> V prípade nedodržania povinností ustanovených v predchádzajúcom bode má ŠD nárok na úhradu všetkých nákladov spojených s uvedením vysťahovanej a neodovzdanej obývacej izby do pôvodneho stavu.</li></ol><h4>§ 9 Vnútorný poriadok</h4><ol> <li> Študentský domov sa otvára o 5.00 hodine.</li> <li> ŠD sa zatvára o 24.00 hodine.</li> <li> Návštevy možno prijímať: <ol> <li type="a"> v priestoroch určených na prijímanie návštev a v spoločných priestoroch v čase od 8.00 do 22.00 hod.,</li> <li type="a"> v izbách so súhlasom spolubývajúceho po predložení osobného preukazu návštevy na vrátnici v čase od 8.00 do 22.00 hod.,</li> <li type="a"> najbližší príbuzní (rodič, súrodenec, manžel) môžu výnimočne navštíviť ubytovaného študenta i mimo návštevných hodín.</li> </ol></li> <li> Službukonajúci vrátnik je povinný kedykoľvek umožniť vstup do ŠD alebo odchod zo ŠD ubytovaného študenta, resp. ubytovanej osoby, podľa § 4 tohto poriadku po predložení ubytovacieho preukazu aj po zatvorení ŠD.</li> <li> Nočný kľud v ŠD je stanovený od 22.00 do 6.00 hodiny.</li></ol><h4>§ 10 Spoločné ubytovanie študentov manželov</h4><ol> <li> Študenti manželia sú ubytovávaní v zmysle Smernice. Organizačnej smernice pre ubytovanie v ŠDaJ.</li> <li> Spoločné ubytovanie študentov manželov v ŠD možno poskytnúť, ak sú obaja študentmi riadneho denného štúdia, vo výnimočných prípadoch aj manželov, z ktorých jeden nie je študentom. Výška poplatku za ubytovanie manžela, ktorý nie je študentom VŠ, je určená podľa platných smerníc.</li> <li> Výnimočne môžu byť ubytovaní v ŠDaJ študenti manželia z iných VŠ.</li> <li> Žiadosť o spoločné ubytovanie v ŠD predkladá jeden z manželov podľa § 3 tohto poriadku.</li> <li> Spoločné ubytovanie študentov manželov zaniká: <ol> <li type="a"> z dôvodov uvedených v § 7 ods.1 tohto poriadku, ktoré nastali u jedného alebo oboch manželov,</li> <li type="a"> ak bolo manželstvo rozvedené, resp. uznané za neplatné.</li> </ol></li> <li> Podľa možnosti ŠD môžu byť manželské páry s dieťaťom ubytované aj počas prázdninového obdobia.</li></ol><h4>§11 Prechodné a záverečné ustanovenia</h4><ol> <li> Porušenie UP zo strany ubytovaných študentov TUKE sa rieši ako disciplinárny priestupok v zmysle Disciplinárneho poriadku TUKE pre študentov.</li> <li> Porušenie UP zo strany zamestnancov ŠDaJ sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom.</li> <li> AS TUKE má právo zmeniť a doplniť tento Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach.</li> <li> Ruší sa Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach schválený Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 25.6.2002.</li> <li> Tento Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v kademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach (xx.yy.2008)</li></ol><div class="pull-right"><strong>Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.</strong><br> <em>rektor TUKE</em><br> <strong>doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.</strong><br> <em>predseda AS TUKE</em></div>Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach
61Študentský domov Ferka Urbánka 2tudentsky-domov-ferka-urbanka-2<div class="row"> <div class="col-md-6"> <img src="/frontend/web/uploads/page/55fae23b858d2.jpg" class="img-responsive img-rounded"> </div> <div class="col-md-6"> <img src="/frontend/web/uploads/page/55fae286e8a8e.jpg" class="img-responsive img-rounded"> </div></div><hr><p><em>Nachádza sa na území areálu Technickej Univerzity v Košiciach, ktorý nájdete v mestskej časti Košice - Sever. Z hlavnej železničnej a autobusovej stanice sa k nám dostanete priamo <a href="http://imhd.zoznam.sk/ke/cestovny-poriadok/linka/2/smer/Sever-Havlickova/zastavka/Stanicne-nam/419430634530.html">električkou číslo 2</a> (predposledná zastávka - Krajský úrad). Internát ako prvý slúžil k ubytovaniu študentov Technickej Univerzity. V internáte sú ubytovávaní prevažne študenti Strojníckej fakulty TU.</em></p><hr class="dash"><h4>Kapacita a zariadenie</h4><ul> <li>432 lôžok</li> <li>2 a 3 lôžkové izby</li> <li>štandardné vybavenie</li> <li>sociálne zariadenia a sprchy sú spoločné na chodbách</li> <li>na každom poschodí sú 2 kuchynky</li></ul><h4>Vybavenie a služby</h4><ul> <li>práčovňa</li> <li>posilňovňa</li> <li>telocvičňa</li> <li>boxovňa</li> <li>PC miestnosť</li> <li>vysokoškolský klub (T-klub)</li> <li>pripojenie na internet na každej izbe</li> <li>stolno-tenisový stôl</li> <li>jedáleň</li></ul>Študentský domov Ferka Urbánka 2